Põhimäärus


KINNITATUD
Maardu Linnavolikogu
26.06.2007
Redaktsioon
määrusega nr. 138
Maardu LV korraldus 16.04.14 nr. 159
jõustub 01.05.14.

§ 1. Üldsätted

 1. Maardu Linna Raamatukogu (edaspidi “raamatukogu”) on Maardu linna munitsipaalraamatukogu, mille eesmärgiks on tagada elanike vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja rahuldada ning arendada elanike kultuuri-, hariduse-, teabe- ja meelelahutuse vajadusi, toetada õppimist ja enesetäiendamist.
 2. Raamatukogu on Maardu Linnavalitsuse hallatav asutus, mille asutamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab seadustes sätestatud korras Maardu Linnavolikogu.
 3. Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest (RT 1998, 103,1696; 2000, 92, 597; 2004, 97, 1529; 2007,19,93 ), Maardu linna õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.
 4. Raamatukogu postiaadress: Orumetsa 8, Maardu 74111, Harju maakond.
 5. Raamatukogul on oma nimega pitsat.
 6. Raamatukogu struktuuri ja koosseisu kinnitab Maardu Linnavalitsus.
 7. Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjades, milIe kinnitab Maardu Linnavolikogu.

§ 2. Raamatukogu ülesanded

 1. Põhiülesanne on lugejate teenindamine.
 2. Raamatukogu ülesandeks on lugejale vajalike trükiste, auviste ja teiste teavikute (edaspidi teavikute) kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmepankade kasutamise võimaldamine.
 3. Tegevuse eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
  1. osutab põhiteenuseid (kohapeal kasutamine ja kojulaenutus Maardu linna elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjadele);
  2. osaleb Maardu linna arengukava väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises;
  3. komplekteerib, töötleb, säilitab oma kogud ja koostab kataloogid;
  4. korraldab näitusi ja muid üritusi;
  5. viib läbi teatme-bibliograafilist tööd;
  6. peab kodulookirjanduse andmebaasi;
  7. korraldab töö arvestust, aruandlust ja analüüsi;
  8. korraldab raamatukogu töötajate täienduskoolitust.

§ 3. Raamatukogu teenindus

 1. Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.
 2. Raamatukogus olevate teavikute kasutamine on tasuta.
 3. Lugejatelt, kelle alaliseks elukohaks ei ole Maardu linn, võib võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist. Tagatissumma ei tohi olla suurem teavikute hinnast. Tagatissumma maksmise korra kehtestab Maardu Linnavalitsus määrusega raamatukogu direktori ettepanekul .
 4. Raamatukogu poolt osutatavad eriteenused ( kopeerimine, helisalvestused, trükimine, skanneerimine) võivad olla tasulised. Eriteenuste hinnad kinnitab Maardu Linnavalitsus määrusega raamatukogu direktori ettepanekul.
 5. Teaviku puudumisel tellitakse see lugeja soovil kultuuriministri määrusega kehtestatud korras raamatukogudevahelise laenutuse kaudu .

§ 4. Lugeja ja tema vastutus

 1. Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud isik, kellelt on vastavalt rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel võetud ära rahvaraamatukogu kasutamise õigus.
 2. Lugeja õigused ja kohustused fikseeritakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks kõikidele lugejatele.

§ 5. Raamatukogu kogud

 1. Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.
 2. Raamatukogu kogude komplekteerimine, üle andmine, hoidmine ja säilitamine toimub vastavalt rahvaraamatukogu seadusele ja teistele õigusaktidele.

§ 6. Raamatukogu juhtimine ja töötajad

 1. Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse Maardu Linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu Maardu linna nimel sõlmib, peatab, muudab ning lõpetab seaduses sätestatud korras, aga samuti kuulutab välja konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks Maardu linnapea või tema poolt volitatud Maardu Linnavalitsuse liige.
 2. Direktor:
  1. on oma töölepingu kehtivuse ajal raamatukogu seadusjärgne esindaja ilma erivolitusteta ja omab tööandja õigusi;
  2. vastutab raamatukogu tegevuse ja üldise arengu eest;
  3. loob kõigile elanikele raamatukogu kasutamise võimaluse;
  4. juhib raamatukogu majandus- ja finantstegevust;
  5. koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle Maardu Linnavalitsusele ning vastutab eelarve täitmise eest;
  6. kujundab ja tutvustab raamatukogu kogusid ning tagab kogude kättesaadavuse;
  7. koostab raamatukogu põhimääruse ja esitab selle kinnitamiseks Maardu Linnavolikogule;
  8. vastutab Maardu Linnavolikogu poolt kehtestatud korras raamatukogu vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  9. koostab raamatukogu töösisekorra eeskirja ning esitab selle kinnitamiseks Maardu Linnavalitsusele;
  10. tagab raamatukogu töötajatele ohutud töötingimused, tutvustab töötajatele tööle võtmisel, samuti töötamise ajal töösisekorra, tööohutuse ja tuleohutuse nõudeid;
  11. sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega;
  12. ergutab ja karistab töötajaid;
  13. kutsub kokku nõupidamisi ja koosolekuid;
  14. annab raamatukogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  15. vastutab raamatukogu asjaajamise korraldamise ja dokumentide nõuetekohase arhiveerimise korraldamise eest;
  16. loob tingimused tööks ning jaotab ülesanded töötajate vahel;
  17. teeb Maardu Linnavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  18. on aruandekohustuslik Maardu Linnavalitsuse ja Maardu Linnavolikogu ees.
 3. Raamatukogu töötajateks on raamatukoguhoidja-bibliograafid ja teised töötajad.
 4. Raamatukoguhoidja-bibliograaf peab vastama kultuuriministri poolt kehtestatud kutsenõuetele.

§ 7. Raamatukogu vara ja finantseerimine

 1. Raamatukogu finantseeritakse Maardu linna eelarvest vastavalt rahvaraamatukogu seaduses sätestatule.
 2. Raamatukogu eelarve tuludeks on ka laekumised riigieelarvest, juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ja raamatukogu põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.
 3. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Maardu linnavara valitsemise korrale.

§ 8. Arvestus, aruandlus ja järelevalve

 1. Raamatukogu raamatupidamise arvestust peetakse õigusaktidega kehtestatud korras, sealhulgas esitatakse aruanded Kultuuriministeerumile riigieelarvest finantseeritud summade kohta.
 2. Järelevalvet raamatukogu majandustegevuse, varade ja eelarve kasutamise üle teostab Maardu Linnavalitsus ja Maardu Linnavolikogu revisjonikomisjon.
 3. Järelevalvet raamatukogunduse alase tegevuse üle teostab Kultuuriministeerium.
 4. Kõrvalekalded põhimääruse või õigusaktide täitmisel on raamatukogu direktor kohustatud kõrvaldama järelvaleveorgani määratud ajaks.

§ 9. Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 1. Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise korraldab Maardu Linnavalitsus või tema poolt volitatud isik Maardu Linnavolikogu otsuse alusel seaduses sätestatud korras.
 2. Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Maardu Linnavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt kuu aega ette.

§ 10. Põhimääruse kinnitamine, tühistamine ja muutmine

 1. Käesoleva põhimääruse kinnitab, tühistab ja muudab Maardu Linnavolikogu Maardu Linnavalitsuse ettepanekul.