Lugejateenused


Raamatute otsing

URRAM – võimaldab lugejatel kasutada nii Maardu Linna Raamatukogu kui ka teiste raamatukogude teenuseid internetipõhiselt, mis teeb oluliselt mugavamaks vajalike teavikute otsimise, broneerimise ja laenutamise. Lugeja saab reaalajas ülevaate teaviku staatusest (mis on kohal, mis välja laenutatud) ning tema poolt laenutatud teavikute tagastamistähtaegadest. Lugejaks vormistamine toimub isikut tõendava fotoga dokumendi alusel. Lugejapileti saamiseks täidab lugeja registreerimislehe ja kinnitab allkirjaga raamatukogu kasutamise eeskirjadega tutvumist. Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasi, kus on järgmised lugeja andmed: lugeja nimi; elukoht (postiaadress); telefon; elektronpostiaadress; lugejarühm; isikukood. Eelkooliealisi lapsi registreeritakse lugejaks vanema (eestkostja) kirjalikul nõusolekul. Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 päevaks . Lugeja võib teaviku tagastustähtaja pikendamist taotleda e-posti ja telefoni teel või raamatukogus koha peal. Kohapeal saab kasutada teatmeteoseid, lugeda värskeid ajalehti ja ajakirju.

Maardu Linna Raamatukogu avaliku Internetipunkti kasutuseeskiri

Maardu Linnavalitsuse
16.04.2014. a
korraldusele nr 159

Maardu Avalik Internetipunkt (edaspidi AIP) on avatud Teisipäev – Reede kell 11.00 – 18.00 ja Laupäeval kell 10.00 – 17.00.
AlPi võivad külastada kõik isikud, kelle vanus on vähemalt 14 aastat. AlPi külastamise eelduseks on eelnev arvuti kasutamise oskus.
AIP esmakordsel külastusel esitab külastaja isikut tõendava dokumendi (õpilased õpilaspileti), tutvub AIPi kasutuseeskirjaga ja arvuti kasutamise korraga.
AlPi külastamiseks on vajalik registreerumine. Korraga saab registreeruda (45 min.) ühel töökohal päevas. Kui teisi registreerujaid samale töökohale ei ole, saab ühte töökohta kasutada tasuliselt kauem (vt. hinnakiri).
AlPi külastaja peab tulema kohale õigeaegselt. Üle 10 minutilise hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele soovijale.
Internetis surfamine, e-mailide saatmine ja vastuvõtmine ning arvutis oleva tarkvara kasutamine on AlPis tasuta.
AlPi külastaja kohustub kasutama AlPi poolt võimaldatavaid teenuseid ja inventari ning käituma Internetis head tava jälgides. AlPi külastaja kohustab mitte häirima oma tegevusega teisi AlPi külastajaid.
Arvuti kasutamisel lähtutakse AlPi arvuti kasutamise eeskirjast. Arvuti kasutamisel hätta sattunuid nõustab AlPi järelvaataja.
AlPi külastaja on kohustatud hüvitama kahju, mis tekkis kasutatava ruumi ja inventari hävimise või rikkumisega, kui ta on nimetatud kahju tekkimises süüdi.
Kogutud informatsiooni väljatrükk on tasuline teenus (vt. hinnakiri).Enne printima asumist on vajalik AlPi järelvaataja nõusolek.
Kodukorra esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja diguse kasutada AlPi teenuseid 2 nädala jooksul, teistkordsel rikkumisel 1 aasta jooksul.

Keelatud on:

  1. CD(mälupulk) kasutamine ilma AIPi järelvalvaja loata
  2. seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine
  3. igasugune muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis
  4. igasugune programmide omavoliline installeerimine arvuti omavoliline väljalülitamine ning RESET- nupu kasutamine
  5. arvuti taga võib tööajal istuda vaid kasutaja ise, keelatud on külastuse ajaks kaasa võtta sõpru, tuttavaid või sugulasi (v.a.abistaja)
  6. arvuti taga on keelatud üleriietes töötada, telefoni kasutada ning süüa ja juua

Tõrgetest mingi süsteemi käivitamisel teatada koheselt AIPi järelvaatajale. Igasuguse nõuande ja abi saamiseks pöörduda IT spetsialisti poole!!!
*IT punkti töötajatel on õigus pikendada arvuti tasuta kasutamise aega avalikus Internetipunktis kuni 3 tunni paevas, kui arvuti kasutaja on töötu ja ei ole ootel teisi kasutajaid.

Tasulised teenused

Kinnitatud Maardu Linnavalitsuse 16.04.2014 korraldusega nr 159

Teenus Hind euro
Lugejapileti kaotamisel uue pileti vormistamine 0.50
Esmakordne lugejapileti vormistamine 0.15
Teaviku tähtpäevaks mittetagastamisel iga viivitatud päeva eest ühe teataviku kohta 0.05
Paljundamine A4(tekst) 0.15
Printimine andmebaasist A4(pilt) 0.30
Skanneri kasutamine(üks dokument) 0.40
Arvuti tasuta kasutamine 45 min iga järgneva alustatud tunni eest 1.00
CD-plaadi salvestamine 0.50
Lugejatelt, kelle alaliseks elukohaks ei ole Maardu linn, teavikute kojulaenutamisel tagatis 20.00
Paljundamine A3(tekst) 0.25
Paljundamine A3(pilt) 0.50
Internetis surfamine ja e-mailide saatmine ning vastuvõtmine on tasuta;
Arvutis oleva tarkvara kasutamine on tasuta;

Tasumine sularahas.

Raamatukogu töötajatel on õigus pikendada arvuti tasuta kasutamise aega avalikus internetipunktis kuni 3 tunnini päevas, kui arvuti kasutaja on töötu ja ei ole ootel teisi kasutajaid.

Korraldus jõustub 01. maist 2014 .a.

Express arvuti kasutamine

Kinnitatud Maardu Linnavalitsus korraldusega 16.10.2018. nr. 845

Maardu Linnavalitsuse 16.aprill 2014.a korralduse nr 159 „Teenustasu kehtestamine Maardu Linna Raamatukogu osutatavatele teenustele” täiendamine

Võttes aluseks haldusmenetluse seaduse S 64 lg 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse S 6 Ig 3 p2 ja S 30 lg 1 p 2 ja Maardu Linna Raamatukogu 03.10.2018.a taotluse alusel

1. Täiendada Maardu Linnavalitsuse 16. aprilli 2014a. korraldust nr 159 “Teenustasu kehtestamine Maardu Linna Raamatukogu osutatavatele teenustele” punktiga 1.14 ja sõnastada see alljärgnevalt:”1.14 Express arvuti lugemissaalis kasutamine on tasuta (max 30 min)”
2. Korraldust on vöimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Maardu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses korras.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

ON OLEMAS ÜKS INVAPARKIMISKOHT (tasuta)

Laste osakond

Lisa1:

KALLID LUGEJAD!
Lasteosakonnas on sagenenud juhtumid, kus raamatuid laenutatakse teisele(võõrastele) nimele.
Seoses sellega oleme sunnitud nõudma esitada ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT (ID-kaart, pass, lugeja-või õpilaspilet)
Palume vabandust ebamugavuste pärast