Eeskiri


Väljaandja: Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2016, 1

Maardu Linna Raamatukogu kasutamise eeskiri
Vastu võetud 25.10.2016 nr 87

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 lõike 1 alusel

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega sätestatakse Maardu Linna Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate

õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2. Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted

(1) Raamatukogu on üldkasutatav raamatukogu.

(2) Raamatukogu teeninduspiirkond on Maardu linn.

(3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Maardu linnavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

§ 3. Raamatukogu teenused

(1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele

üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

(2) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks

võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui sellele teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui

raamatukogu jõuab teenindada, peab raamatukogu soovijaid eelregistreerima. Raamatukogu töötaja on

kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

(3) Eriteenused (valguskoopiad, printeri väljatrükid, disketile salvestamine jm) võivad olla tasulised.

Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Maardu linnavalitsus.

§ 4. Lugejaks registreerimine

(1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse andmebaasis üks kord

isikut tõendava dokumendi alusel(Pass, ID kaart või juhiluba) Kultuuriministri 12.07.04 määrusega nr.9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” sätestatud korras.
Andmebaasis on järgmised lugeja andmed:nimi, elukoht, postiaadress, telefon, elektronposti aadress, lugejarühm, isikukood.

(2) Soovi korral väljastatakse lugejale kasutajanimi ja parool, millega saab külastada internetilehekülge

www.lugeja.ee või www.maardurk.ee.

(3) Lugejate andmed kantakse raamatukogude haldussüsteemi URRAM.

(4) Isikuandmeid kasutatakse lugejate tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel, meeldetuletuste ja

teadete saatmiseks ning statistilisel eesmärgil.

(5) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugejate andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud

seadusega ette nähtud juhud.

(6) Lugejate ümberregistreerimist teostatakse isikut tõendava dokumendi alusel igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku.

Lugejaandmed kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel tehakse parandused. Võlglased registreeritakse

ümber pärast võlgnevuste likvideerimist.

(7) Koolieelikud registreeritakse vanema isikut tõendava dokumendi ja kirjaliku nõusoleku alusel.

§ 5. Teavikute kasutamine

(1) Lugejal on õigus laenata korraga kuni 10 teavikut.

(2) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 päevaks. Tähtaega võib pikendada kuni 3 korda.

(3) Eriti väärtuslikke teavikuid ja teavikute ainueksemplare välja ei laenutata. Ajalehtede sama päeva ja

ajakirjade sama kuu numbrit välja ei laenutata.

(4) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda.

(5) Ajalehtede ja ajakirjade tagastamistähtaeg on üks nädal.

(6) Lugeja annab iga infokandja vastuvõtmise kohta allkirja raamatukaardile.

(7) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei

ole Maardu linn või see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

(8) Tagatissumma ei tohi olla suurem, kui on infokandjate hind. Tagatissumma kohta antakse lugejale kviitung.

Laenutatu tagastamisel makstakse tagatissumma lugejale tagasi. Väljavõtmata tagatissummad laekuvad kahe

aasta möödumisel linna eelarvesse.Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab linnavalitsus.

(9) Raamatukogus puuduvad infokandjad tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse

kaudu. Raamatukogudevahelise laenutuse korra kinnitab kultuuriminister määrusega.

§ 6. Lugeja vastutus

(1) Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta ja ta saab raamatukogust

lugejapileti.

(2) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut, rikutud teavikust tuleb viivitamatult teatada

raamatukogu töötajale. Lugeja peab infokandjaid hoolikalt hoidma.

(3) Video- ja helikassette ei ole lubatud kopeerida. Samuti peavad need olema tagastades keritud algusesse.

(4) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud

teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,05 eurot iga

viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta (RT IV, 09.08.2013, – jõust.12.08.2013). Tähtpäevaks tagastamata

teavikute viivise summa suuruse kinnitab linnavalitsus.

(5) Infokandja rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle

hinna kuni 10-kordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogust antud tähtajaks täitnud,

võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Kuni 18-aastase lapse tekitatud kahju hüvitab

lapsevanem.

(6) Raamatukogu annab lugejale tähtaja nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa

tasumiseks teeb linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise

korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

(7) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on linnavalitsusel õigus anda

ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(8) Käesoleva eeskirja paragrahvides 3, 4, 5, 6 nimetatud summad laekuvad linna eelarvesse.

§ 7. Sisekord

(1) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

(2) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Keelatud on söömine, joomine,

magamine, lärmi tekitamine, teenindusruumides mobiiltelefoni kasutamine.

(3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeainet ja kergestisüttivaid aineid

ning määrivaid või lehkavaid esemeid.

(4) Lugeja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja täitmisest või

ühiskonnas aktsepteeritud hea käitumise normidest.

§ 8. Jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

§ 9. Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 28.08.2007.a määrus nr 141 „Maardu Linna Raamatukogu

kasutamise eeskirja kinnitamine“.

Elviira Piiskoppel

Maardu Linnavolikogu esimees